Gwarancja - warunki, Cognor - Blachy dachowe
wczytywanie strony

Gwarancja - warunki

COGNOR Blachy Dachowe S.A. (dalej COGNOR BD) niniejszym gwarantuje Kupującemu, że pod względem estetycznym i technicznym, wyroby z blach powlekanych powłokami organicznymi tj. blachy dachówkowe, blachy łączone na rąbek stojący, blachy trapezowe, stosowane na zewnętrzne pokrycia dachowe i ściany budynków (dalej Wyroby) spełniają niżej wymienione warunki.

Gwarancja estetyczna stanowi zapewnienie, że powłoka Wyrobu nie będzie się łuszczyć, pękać ani odklejać od powierzchni Wyrobu oraz nie wystąpią znaczące lub nierównomierne zmiany koloru. Gwarancja estetyczna udzielana jest na okres:

 • 5 lat dla Wyrobów powlekanych powłokami Poliester Połysk i Poliester Mat
 • 10 lat dla Wyrobów powlekanych powłokami Ruukki (SSAB) Poliester Połysk i Ruukki Poliester Mat
 • 15 lat dla Wyrobów powlekanych powłokami Ruukki (SSAB) PurexTM
 • 20 lat dla Wyrobów powlekanych powłokami Ruukki (SSAB) Pural® Mat

 

Gwarancja techniczna obejmuje korozję perforacyjną, czyli wystąpienie dziury w gładkiej powierzchni Wyrobu. Gwarancja techniczna udzielana jest na okres:

 • 10 lat dla Wyrobów powlekanych powłokami Poliester Połysk i Poliester Mat
 • 30 lat dla Wyrobów powlekanych powłokami Ruukki (SSAB) Poliester Połysk i Ruukki Poliester Mat
 • 40 lat dla Wyrobów powlekanych powłokami Ruukki (SSAB) PurexTM.
 • 50 lat dla Wyrobów powlekanych powłokami Ruukki (SSAB) Pural® Mat.

 

Okres gwarancji zaczyna się od daty zakupu Wyrobu.

WARUNKI GWARANCJI

 1. Wyrób został zakupiony bezpośrednio lub pośrednio (punkty sprzedaży) od COGNOR BD.
 1. Wyrób został zamontowany i jest używany w normalnych warunkach klimatycznych. Wyrób nie podlega gwarancji jeśli został zmontowany i jest używany w środowiskach szczególnie korozyjnych, wysokim promieniowaniu UV lub w innych agresywnych warunkach klimatycznych takich jak środowisko morskie i górskie lub w przypadku stałego kontaktu z wodą, przedmiotami skorodowanymi, chemikaliami, miedzią, popiołem, cementem, kurzem, sadzą algami lub nawozami.  Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających ze stałego wpływu wysokiej temperatury - powyżej 60°C, katastrof naturalnych lub środowiskowych oraz wyjątkowego poziomu zanieczyszczeń, ognia, nieszczęśliwych wypadków lub promieniowania.
 2. Należy umożliwić swobodny odpływ wody z powierzchni Wyrobu. W przypadku gdy Wyrób używany jest jako zewnętrzne pokrycie dachowe, minimalny nachylenie dachu musi wynosić 9° dla blach trapezowych i blach z rąbkiem stojącym oraz 14° dla blachodachówki.
 3. Montaż Wyrobu nastąpił zgodnie z polskimi normami, sztuką budowlaną, instrukcją montażu i zaleceniami COGNOR BD, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu.
 4. Transport, przechowywanie, konserwacja i montaż Wyrobu nastąpił zgodnie z przeznaczeniem, instrukcjami i zaleceniami COGNOR BD.
 5. Powstałe uszkodzenia są wyłącznie wynikiem wady jakościowej Wyrobu i nie wynikają z normalnego użytkowania. Ogniska korozji będą niezwłocznie zabezpieczone warstwą farby ochronnej.
 6. Część reklamowana stanowi minimum 5% powierzchni Wyrobu.
 7. Gwarancja nie obejmuje strony wewnętrznej blachy, ze względów technicznych i technologicznych.
 8. Gwarancja na znaczące i nierównomierne zmiany koloru dotyczy wyłącznie palety kolorów standardowych w momencie zakupu oraz warunków, w których narażenie na działanie warunków atmosferycznych, takich jak promieniowanie słoneczne, jest równomierne na całej powierzchni Wyrobu. Gwarancja nie obejmuje zmiany połysku, zmian odcienia i intensywności koloru, zabrudzeń kurzem i sadzą a także zabrudzeń atmosferycznych. Ocena walorów estetycznych dokonywana jest po oczyszczeniu z użyciem wody. Dopuszczalne jest starzenie się odcieni pod wpływem ekspozycji na warunki zewnętrzne.
 9. Dozwolona temperatura pracy przy obróbce blachy nie może być niższa niż +10°C przy obróbce maszynowej i +5°C przy obróbce ręcznej.
 10. Wszystkie cięte brzegi muszą być odpowiednio zabezpieczone. Gwarancja nie obejmuje korozji i drobnych rozwarstwień na ciętych brzegach (również fabrycznych).
 11. Gwarancja nie obejmuje Wyrobu przetworzonego przez Kupującego
 12. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych:
 • przyczynami mechanicznymi, z wyłączeniem normalnego obciążenia wodą i śniegiem;
 • cięciem Wyrobu nieodpowiednimi narzędziami tj. szlifierką kątową z tarczą do cięcia lub innym urządzeniem generującym ciepło;
 • reakcjami chemicznymi zachodzącymi pomiędzy Wyrobem a innymi elementami konstrukcyjnymi;
 • korozją związaną z ciętymi krawędziami arkuszy, gdzie rdzeń metaliczny jest bezpośrednio narażony na działanie czynników atmosferycznych;
 • transportem, składowaniem, przenoszeniem na budowie lub montażem;
 • użyciem wkrętów, śrub, gwoździ i innych łączników, produktów bezpieczeństwa dachowego, oknami dachowymi, kominami, rurami wentylacyjnymi oraz innymi typami przejść dachowych;
 • nieodpowiednio uszczelnionymi i/lub skonstruowanymi gąsiorami, wiatrownicami, koszami dachowymi, zakładami arkuszy, które powodują niedozwolony spływ wody i/lub innych zanieczyszczeń  na tylną stronę Wyrobu;
 • niewłaściwym utrzymaniem lub konserwacją Wyrobu, np. nie oczyszczaniem powierzchni Wyrobu ze zgromadzonych zanieczyszczeń lub odpadów, jak również innym świadomym działaniem, zaniechaniem bądź niewłaściwym użytkowaniem;
 • ponownym malowaniem Wyrobu;
 • stosowaniem w odniesieniu do Wyrobu substancji nie zalecanych przez normy branżowe.
 1. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać do COGNOR BD, w formie pisemnej, w ciągu czternastu (14) dni od daty, w której wada została lub powinna zostać wykryta, a najpóźniej przed upływem okresu gwarancyjnego. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię i nazwisko/nazwę właściciela, adres  i numer telefonu, datę i dowód zakupu,  miejsce zakupu, określenie typu wady oraz datę, w której została ona po raz pierwszy wykryta.
 2. Warunkiem koniecznym skorzystania z gwarancji jest dostarczenie przez Kupującego kuponu zwrotnego w terminie 14 dni od dnia zakończenia montażu, nie później jednak niż 3 miesiące od daty zakupu. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć kupon do siedziby COGNOR BD lub wysłać go listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: COGNOR Blachy Dachowe SA, ul. Węgierska 144 H/B, 33-300 Nowy Sącz oraz zachować potwierdzenie nadania wraz z kartą gwarancyjną, dokumentem zakupu oraz metką przez okres gwarancji. Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów lub ich nieprawidłowe wypełnienie stanowi podstawę do odrzucenia przez COGNOR BD  roszczeń z niniejszej gwarancji.
 1. W terminie do 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji COGNOR BD pisemnie poinformuje Klienta o zajętym stanowisku.
 2. COGNOR BD zastrzega sobie prawo do dokonania inspekcji uszkodzonego Wyrobu w miejscu gdzie został on zamontowany oraz likwidacji stwierdzonych wad poprzez malowanie naprawcze, wymianę uszkodzonego Wyrobu lub jego części na wolny od wad lub zwrot wartości uszkodzonego Wyrobu, według własnego uznania. Powyższe działania odszkodowawcze podjęte zostaną w ramach oferty produktowej COGNOR BD dostępnej w czasie realizacji danego działania, co może spowodować wystąpienie różnic kolorystycznych w porównaniu do oryginalnego Wyrobu.
 3. Odpowiedzialność COGNOR BD z tytułu niniejszej gwarancji ograniczona jest do kosztów uszkodzonego Wyrobu lub jego części. Koszt wymiany Wyrobu jest wyraźnie wyłączony z odpowiedzialności COGNOR BD. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody pośrednie bądź wtórne, w tym szkody w odniesieniu do budynku lub jego zawartości, przerwy w prowadzeniu działalności, utrata użyteczności, szkody w odniesieniu do mienia poniesione przez Kupującego w związku z wadą Wyrobu. Naprawa lub wymiana Wyrobu na wolny od wad nie przedłuża terminu obowiązywania  pierwotnej gwarancji.
 4. Udzielenie gwarancji wyklucza stosowanie przepisów z art. 560 i n. kodeksu cywilnego o rękojmi. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 5. Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem będzie interpretowana.
 6. Warunkiem udzielenia niniejszej gwarancji jest dokonanie przez Kupującego pełnej płatności bez żadnych potrąceń.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

 1. Do rozładunku zaleca się stosowanie zawiesi pasowych, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych opakowania i wyrobu.
 2. Szczególnie ostrożnie należy postępować przy ręcznym rozładunku i załadunku. Należy unikać przesuwania arkuszy, aby nie zarysować powierzchni powłoki.
 3. W przypadku rozładunku ręcznego arkusze, szczególnie długie, winny być zorientowane pionowo i podtrzymywane co ok. 3 m.
 4. W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania blach na otwartej przestrzeni (podczas wykonywania robót montażowych), należy  zapewnić pochylenie wzdłuż każdego arkusza celem odprowadzenia wilgoci. Należy zastosować osłonę zapewniającą przewiewność. W czasie przechowywania Wyroby chronić przed szybkimi zmianami wilgotności powietrza i temperatury, które mogą powodować kondensację pary wodnej. Niedotrzymanie tego może być przyczyną wystąpienia plam korozyjnych, białych (blachy ocynkowane) lub czarnych (blachy alucynkowe), oraz uszkodzenia powłoki lakierowanej (blachy powlekane).
 5. Przed zamontowaniem blachy na dach, folię ochronną należy bezwzględnie usunąć. Po zakończeniu prac montażowych miejsce prac powinno zostać uprzątnięte tak, aby nie pozostały na nim żadne zanieczyszczenia mogące spowodować uszkodzenie powłoki lakierniczej.
 6. Cięte krawędzie blachy należy prawidłowo zabezpieczyć lakierem, aby uniknąć rdzewienia i łuszczenia się powłoki na krawędzi blachy.
 7. Nie należy przechowywać blach z folią ochronną przez okres dłuższy niż niezbędny do wykonania prac montażowych tj. powyżej 3 tygodni licząc od dnia zakupu. W razie konieczności dłuższego składowania blach (maksymalnie 3 miesiące) należy bezwzględnie usunąć folię ochronną z każdego arkusza, oddzielić arkusze od siebie przekładkami, zapewnić pochylenie celem odprowadzenia wilgoci oraz zastosować osłonę zapewniającą przewiewność. Odległość składowanej blachy od podłoża winna wynosić min. 200 mm . Te same zalecenia należy stosować do blach powlekanych nie zabezpieczonych folią ochronną oraz blach ocynkowanych i alucynkowych.
 8. Na czas transportu Wyroby powinny być zabezpieczone przed zamoknięciem i uszkodzeniem.

CIĘCIE BLACHY

 1. Obróbka blachy powinna być wykonywana przy temperaturze powyżej 5° C.
 2. Do cięcia blach pod żadnym pozorem nie wolno używać narzędzi powodujących efekt termiczny, np. szlifierki kątowej.
 3. Stosowanie piły tarczowej jest niedopuszczalne, ponieważ wytwarza ona zbyt wysoką temperaturę oraz powoduje wypalanie powłoki organicznej i cynkowej, co może sprzyjać powstawaniu ognisk korozji.
 4. Do cięcia należy używać nożyc wibracyjnych lub piłki ręcznej do blach,.
 5. Miejsce cięcia blachy należy prawidłowo zabezpieczyć lakierem, aby uniknąć rdzewienia i łuszczenia się powłoki na krawędzi blachy.
 6. W przypadku mechanicznych uszkodzeń powłoki lakierniczej, do poprawek powłok dekoracyjnych należy używać jedynie materiałów zalecanych przez producenta.
 7. Poddanie wyrobów zabezpieczonych folią ochronną działaniu promieniowania słonecznego oraz wilgoci może być powodem uszkodzeń powłoki lakierowanej (spęcherzenia powierzchni, a w następstwie złuszczenie wraz z folią ochronną).

KONSERWACJA

 1. Utrzymywanie pokrycia dachowego w nienagannym stanie poprzez regularne mycie oraz unikanie kontaktu pokrytej powierzchni z materiałami powodującymi korozję, czy też wysokim poziomem zanieczyszczenia jest warunkiem niezbędnym do zachowania powłoki lakierniczej w dobrym stanie przez długi okres czasu.
 2. Należy zadbać o to, aby sprzęt używany do montażu, mycia i konserwacji był w dobrym stanie i nie powodował żadnych uszkodzeń Wyrobu.
 3. Podczas montażu Wyrobu należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej a po zakończeniu montażu  usunąć wszelkie opiłki, nity, wkręty oraz różne odpady budowlane. Krawędzie cięte (nawet fabrycznie) oraz uszkodzenia powinny być odpowiednio zabezpieczone. Miejsca te nie podlegają gwarancji.
 4. Podczas chodzenia po zamontowanym Wyrobie należy stawiać stopy w dnie fali tak, aby nie powodować odkształceń powierzchni blachy oraz upewnić się, że podeszwy obuwia są utrzymane w czystości. Ostre przedmioty przyczepione do podeszwy są częstą przyczyną uszkodzeń powierzchni Wyrobu.
 5. Zaleca się okresowy przegląd pokrycia dachowego oraz mycie i konserwowanie go przynajmniej raz w roku. Należy czyścić i myć zwłaszcza te miejsca, które nie zostają oczyszczone w sposób naturalny poprzez opady np. powierzchnia pod występami. W przypadku reklamacji Kupujący ma obowiązek udokumentować konserwację.
 6. Do mycia i konserwacji stosować środki specjalnie do tego przeznaczone.
 7. Należy systematycznie naprawiać miejscowe uszkodzenia, które mogą spowodować szybsze zniszczenie pokrycia lub korozje podłoża.

Nie stosowanie się do powyższych zaleceń, może być powodem oddalenia ewentualnych reklamacji.

Gwarancja bez numeru i podpisu sprzedawcy jest nieważna !!!

Do zgłoszenia ewentualnych roszczeń gwarancyjnych należy zachować DOKUMENT ZAKUPU, KARTĘ GWARANCYJNĄ wraz z potwierdzeniem przesłania KUPONU ZWROTNEGO oraz METKĘ. Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów lub ich nieprawidłowe wypełnienie stanowi podstawę do odrzucenia przez COGNOR Blachy Dachowe S.A. roszczeń z niniejszej gwarancji.